Política de privadesa

Política de privadesa

En virtut de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i l’article 12 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la LOPD, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d’Europa, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (DOUE 4.5.2016), i el Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, us informam que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través d’aquest imprès s’incorporaran al fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i es faran servir únicament i exclusivament amb la finalitat d’informar de les activitats, les exposicions, els cursos, etc. dutes a terme pels diferents serveis de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (alcaldia@santjosep.org) i no podran usar-se per a cap altra finalitat diferent a la mencionada.

Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els drets d’accés, de rectificació, de portabilitat, de cancel·lació i d’oposició en els termes establerts a la LOPD, dirigint-se per escrit a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Pere Escanellas, s/n 07830, Sant Josep de sa Talaia. Així mateix, tenen dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control.